Thêm địa chỉ khi file cho Starlux

Theo đề nghị của Starlux Airlines dưới đây, D/N mọi người thêm 02 địa chỉ AFTN “RCTPSJXO”  và  “RCTPSJXP” khi file ATC cho chuyến bay của Starlux Airlines.