Author Archives: naxp

Author Avatar Image
registered
2015-08-13 04:51:39

Recent post

Protected: RAIM
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Phân loại sân bay VN
Categories :Dispatch, hướng dẫn
Tag :
Protected: Quy trình các hãng nước ngoài !!!
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Runway Condition Report !!!
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Giáo trình VHF
Categories :ATC, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Bomb search checklist
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Last minute change !!!
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Danh sách pilot 2019 !!!
Categories :ATC, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Câu hỏi FOD !!!
Categories :ATC, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Quy định RSVM
Categories :ATC, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :