Author Archives: naxp

Author Avatar Image
registered
2015-08-13 04:51:39

Recent post

Protected: Xử lý bất thường trên sân đỗ
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Tiêu chuẩn chức danh !!!
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: FDM (080921)
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Nhật ký ca trực
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Tài liệu EFB
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Khai thác VHF
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Aircraft performance 
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Data card
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Nạp dầu khi có pax trên tàu
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :
Protected: Criteria For Determining the Usability of Airports/Routes
Categories :Dispatch, Hướng dẫn, hướng dẫn, Kiến thức
Tag :