Số đội xe Viags

Số đội xe Viags

1. Hotline trực : 0973 .753.178 (dieu hanh 24/7)
Email : toxetsn@viags.vn
Le Gia Dinh   0917.567.488
Email : dinhlg@viags.vn
2. Cán bộ QL:
+ Trần Đại Thanh ( Đội trưởng )
SDT :0974.967.641
Email : thanhtd@viags.vn
+ Ông Lê Bửu Võ
Truong TT PVSD
SDT : 0909.036.919
Email: volb@viags.vn