Văn bản hiệp đồng CXR và PQC (100519)

Văn bản hiệp đồng CXR và PQC (100519)

 

http://www.mediafire.com/file/38atv4xp31mx9sk/san_bay_cxr.pdf