Áp dụng quy định gửi FPL từ xa

File hướng dẫn:

 

http://www.mediafire.com/file/16cw7ndrhmhqxb7/1937%20qd-chk%20ngay%2025112014.pdf