Làm FPL từ xa cho tất cả các sân (010620196)

Làm FPL từ xa cho tất cả các sân (010620196)

https://www.mediafire.com/file/axpcbyzv3zm54kv/fpl_tu_xa_2019.pdf

Dear các ca trưởng

Theo phân công của TCT, TOC sẽ thử nghiệm làm KHB từ xa cho các sân bay lẻ còn lại từ 01/6/2019; cụ thể các sân

CẦN THƠ, TUY HOA, BUON MÊ và DA LAT

CÔN SƠN/ RACH GIÁ/ CÀ MAU sẽ làm thử nghiệm thôi vì 0V đang bay

Hình thức tương tự như làm cho PQC

phòng dự kiến phân chia sân như sau

FTC: PQC/BMV/VCA

T2: CXR/DLI/TBB

Về lịch bay thì trong FM còn thiếu PQC và VCA phòng sẽ bổ sung sau, hợp đồng thì mai mới ký kết

Các ca trưởng xem phù hợp chưa. Tks all

 

1. f..*n ta- tliiju hirnh khai th6c
(OCC)
Dia chi: 200 Neuy6n Son

Long Bi6n

He NOi
Tel: 024.3872 0884 I 0989.295188
Fax: N/A
AFTN/AMHS: WWH’trNX
E-mail: dispatch. occ@vietnamairlines. com;
vnaops@gmail.com
I
@ khai th6c Tin son NnAt (Toc)
Dia chi: Phdng 204

Tda nhi Di€u hanh TCT HK\rN

S0n bay
Tdn Jcvn l*r6t

Phucrng 2
-TenBinh –
TP HO ebiMnhTel: +84 283844186;
+84 2838456172;
Fax: N/A
E-mail: Dieuphai.toc@vietnamairlines. com; sgnapvn@email.com;
AMHS WTSH\TNX
3.
phot
s tt t tu. buy tar, b”y CAn Thcr (ARO/AIS/MET)
Dia chi: Cang HK Qu6c
tC Can Tho, Phudrng Trd An,
Quqn
Binh
Thriy, TP CAn Tho.
Tel: 0292 374 4919
Fax: 0292 374 4597
AFTN/AMHS: WCTZPZXIWCTYDYX
E-mail: canthoaroais@vatm.vn
canthomet@,vatm.vn
4. Phdns thri tuc bav sffn bav Li6n Khucrns (ARO/AIS/MET)
Eia chi: C6ng HK Li6n Khuong Qu5c
lO 20, Thi qen Li€n Nghia,

Huy0n Dfc Trgng, tinh LAm D6ng.
Tel: 0263 365 2022
Fax: 0263 365 2022
AFTN/AMHS: VVDLZPZX/WDLYDYX
E-mail: I i enkhuon
gar
o ais @vatm. vn
5. Phdne thfr tuc bav sfin bay Budn Ma Thu0t (ARO/AIS/UIET)
Dia chi: Cang HK Bu6n Ma ThuQt, x5 Hda Thdng, TP BuOn Ma
Thu6t. Tinh Daklak
Tel: 0262 386 2567
Fax: 0262 386 2222
(cria TWR, aro vd met chua c6 fax)
AFTN/AMHS: WBMZPZX/VYBMYDYX
E-mail: bmtaroais@yatm.vn
I/:dn!!!n ph1i hqp thrc hiQn phtrong thtrc thu tqc bay tb xa giiia WA-ILBMN
6. Phdng thfi tUc bay sffn bay Cdr Mau (ARO/AIS/1VIET)
Dia chi: 93 Li Thulng Ki0t Phucrng 6, Tp Cd Mau
Tel: 0290 383 768r
Fax: 0290 383 7681
AFTN/AMHS: WCMZPZX/VVCMYDYX
E-mail: arocamau@,gmail.com
Phdng thfr tUc h
ray sin bay C6n Son (ARO/AIS/NIET)
Dia chi: CAng HK C6n D6o, H. COn E6o, Tinh Bd Ria Vf,ne Tdu
Tel: 0254 6s5 8838
Fax: 0254 383 0638
AFTNiAMHS: VYCSZPZ)VVVCSYDYX
E-mail thutucb ayconson@,vatm. vn
9. Phdne thfr tuc bay s6n bay Rach Gi6 (ARO/AISA,IET)
Dia chi: 418 C5ch Mang Thang 8, P. Vinh Lgi, TP Rpch Gi6. Tinh
Ki6n Giane.
Tel: 0297 391 2761
Fax: 0297 910 014
AFTNiAMHS: VVRGYDYX
E-mail rachgia. aro@gmail. com
10. Phdne thri tuc bay sin bay Tuy Hda (ARO/AIS/NIET)
Dia chi: Cine HK Tuv Hda. Tp Tuv Hda. Tinh Phri YCn.
Tel: 0257 627 7926
Fax: 0257 385 l95t
AFTN/AMHS: VYTHZPZX
E-mail ouockl6tEsmail.com
11. Truns tim Khi uons hirns khdne Tin Son NhAt – CT OLBMN
Dia chi: 22 TrAn
Qu6c Hodn, Phuong 4, QuQn TAn Binh,
TP H6 Chi Minh
Tel: 028 3844 8308
Fax: 028 3844 8308
AFTN/AMHS: WTSYMYX
E-mail khanhhuons@.vatm.vn
Website: hwt|1r18.69.213.84
http:l I ll 3. 1 6 I .54.17 5